KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIM YAYINCILIK A.Ş olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (“Kanun”) tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. 

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel verileri, Kanun’da yer alan tanımı itibariyle “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. Şirket olarak tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ve bunlara ilişkin veri kategorileri aşağıda yer almaktadır.

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi

İletişim Verisi

Telefon numarası, e-posta adresi, ev/iş yeri adresi

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri, Ödeme Biçimi

İşlem Güvenliği

IP Adresi, Log Kayıtları

Diğer

Ürün bilgisi, müşteri numarası, sipariş numarası, ilişkin değerlendirmeler, ürün seri numarası, şikayet nedeni.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir;

 • Tarafınızla olan ilişkilerin ve iletişiminin sağlanması,
 • Ürün Sipariş-Teslimat Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Üye olmadan alışveriş yapılabilmesi,
 • Pazarlama işlemlerine yönelik sms, e-posta, telefon ile izninize bağlı olarak ileti gönderilebilmesi,
 • Mal / hizmet üretim, satış, sevkiyat ve diğer operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri (fatura, irsaliye, vergi vb.) düzenlenmesi,
 • Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finans işlerinin yürütülebilmesi için bilgilerinizin kayıt altına alınması, (dosya hazırlanması, muhasebe yazılım programları) ve ilgili birimlere aktarılması (banka, vergi dairesi vb.) ,
 • Mevzuat gereği saklanması gereken belge ve kayıtların saklanması ve arşivlenmesi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızla yapılan ticari ilişkiye ilişkin satış ve ürün rakamlarının değerlendirilmesi, kalite yönetimine ilişkin belgelerin alınması için gerekli denetimlerin yapılması ve bunların iyileştirilmesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızla yapılacak sözleşme ve mutabakatların hazırlanması ile kontrolünün sağlanması,
 • Tarafınızdan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, şikâyet raporlarının hazırlanması ve gerekli anketlerin yapılaması ile bu konuda çalışmaların yapılması,
 • Tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile genel zamanaşımı içerisinde saklanması.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması veya ifası için gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde zorunluluk hallerinde yahut yurtdışına yapılacak aktarımlar için açık rızanız ile üçüncü kişilerle Kanun’a uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;

 • Yapılan sözleşmenin ifası yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için tedarikçi iştiraklerimiz ve iş ortaklarımızla (aracı hizmet sağlayıcılar, barındırma hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, kargo şirketleri, hukuk danışmanları),
 • Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmaları,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla hukuki danışmanlarımız,
 • Kalite belgelerinin alınabilmesi için yetkili kurum ve kuruluşların talebi,
 • Sözleşmenin ifası ve kanundan doğan yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için yetkili kurum ve kuruluşların talebi,
 • Açık rızanızın alınması kaydıyla kaliteye ilişkin değerlendirmelerin yapılabilmesi ve kullanılan bilgisayar programları üzerinden gelen şikayetlerin değerlendirilmesi için bağlı bulunan ortaklıkların talebi

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIM YAYINCILIK A.Ş. olarak kişisel verileriniz, tarafınızla yapılacak sözlü görüşmeler, imzalanan sözleşmeler, yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için talep olunacak belgeler, posta ve elektronik posta yazışmaları esnasında, yapılan alışveriş işlemi sonunda düzenlenen fatura ve ödeme belgelerinin ibrazı esnasında, 

KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla,
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,  
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
 • Yurtdışına yapılacak aktarımlar esnasında açık rızanız toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verileri işlenen ilgili kişi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, [email protected] e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Levent Mah. Çamlık Caddesi No:25 Beşiktaş – İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de detaylı şekilde izah edildiği üzere; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere çeşitli haklara sahipsiniz. Bunun yanında ve her halükârda kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen ve/veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ayrıca Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

https://static.ticimax.cloud/47423/uploads/editoruploads/bt-moda-kase.png

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIM YAYINCILIK A.Ş. (“BT MODA” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)  5. maddesinin 2. fıkrasında açık rıza aranmaksızın işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde, kişisel verilerinizi işlemeden önce açık rızanızı talep etmekteyiz.

BT MODA İLETİŞİM REKLAM TANITIM YAYINCILIK A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin BT MODA’nın internet sitesindeki (https://shop.buseterim.com.tr/) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni içerisinde detaylı olarak açıklandığı üzere;

 • Pazarlama, tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üyelik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
 • Elektronik ticari iletilerin gönderilmesi,
 • Size özel ürün veya kampanyaların oluşturulması,
 • Kişiye özel segmentasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ve çözüm üretilmesi amacıyla işlemlerinize ve şikayetlerinize ilişkin raporlamaların oluşturulabilmesi,
 • Elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Kargo operasyon süreçlerimim yürütülmesi,
 • Tanıtım/reklam amaçlı materyallerin iletilmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • 3475 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlenmesi,
 • Yasal düzenlenemelerde öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması için işlem güvenliğinin sağlanması,

amaçlarıyla işlenmesi (elde edilmesi, saklanması, aktarılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem) ile ilgili açık rıza beyanınıza ihtiyaç duyulmaktadır. Veri Sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde yahut yurtdışına yapılacak aktarımlar için açık rızanız ile üçüncü kişilerle Kanun’a uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Açık rıza her daim geri alınabilecek olmakla birlikte, ilgilinin Kanun kapsamındaki hakları saklıdır.

BT MODA tarafından, internet sitesinde yer alan aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi ve BT MODA’nın Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerime yönelik yukarıda açık rızamı gerektiren işlemleri gerçekleştirebilmesi adına açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.

https://static.ticimax.cloud/47423/uploads/editoruploads/bt-moda-kase.png

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alıveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK ve Gizlilik Politikası ve Çerez Politikaları inceleyebilirsiniz